آشنایی با LaTeX

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش‏های انجام شده، یکی از مهم‏ترین مراحل پژوهشگری به شمار می‏رود؛ از آنجایی که رشد و گسترش هر علمی با ارائه و به هم پیوستن دانشِ ارائه شده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق می‏یابد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، از اصلی ترین مخاطبان مقالات علمی پژوهشی هستند. هر دانشجویی باید بتواند در زمان فارغ التحصیلی نتایج تحقیقات و مطالعاتش را به صورت یک مقاله پژوهشی منتشر کند. اما خیل..