آغازه لیست کتابها کتابهای هوش مصنوعی دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران – هوش مصنوعی

دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران

شما می توانید کلیه مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران را رایگان از سایت اغازه دانلود کنید. برای مشاهده لیست مقالات به ادمه مطلب رفته و کلیه مقالات را یکجا دانلود کنید. کلیه این مطالب از وب سایت اولين انجمن تخصصی هوش مصنوعی ایران برداشته شده است. لذا پوزش خود را بخاطر عدم توجه مدیران سایت اغازه را از کاربران و مدیران سایت http://artificial.ir خواستار هستیم

مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش مصنوعی

لیست مقالات:

۱- استفاده از مجمعي از يابنده ها براي طبقه بندي اسناد ( يک رويکرد مبتني بر ايمني مصنوعي)
۲- تأثير خصوصيات فايل شاخص بر دقت بازيابي اطلاعات
۳- تعيين معماري مطلوب داده ها در معماري سازماني بر اساس کاوش قوانين انجمني
۴- واکشي قوانين دسته بندي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
۵- ارايه و بررسي روشي موثر جهت انتخاب صفات خاصه مناسب در ساخت درخت تصميم
۶- تحليل تأثير جمرهاي مادون قرمز بر روي سيگنال هاي حلقه رديابي سرجستجوگر
۷- تحليل شبکه عصبي مبتني بر موجک آموزش يافته با الگوريتم PSO براي پيش بيني بلادرنگ خطاها در گيرنده هاي تک فرکانسه GPS
۸- ساخت هستان شناسي فارسي بر اساس ويکي پديا و کاربرد آن در بسط پرسش
۹- برآورد فاصله ويژگي هاي سيگنالي الگوهاي امضاي حقيقي و جعلي با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوريتم DTW
۱۰- طبقه بندي الگوهاي امضاي حقيقي و جعلي مبتني بر نواحي با قابليت تمايز بالا
۱۱- بررسي نقش داده کاوي در مديريت دانش
۱۲- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري
۱۳- تشخيص احساسات از روي سيگنال هاي مغزي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
۱۴- ارائه يک مدل مستمر جهت شناسايي قوانين وابستگي از داده هاي کمّي وزندار
۱۵- شخصي سازي بازيابي اطلاعات در سيستم هاي نظير به نظير با استفاده از به اشتراک گذاري پروفايل کاربران
۱۶- دسته بندي تطبيقي روشهاي وب کاوي و حوزه مديريت ارتباط با مشتري
۱۷- داده کاوي سيگنال هاي سايکوفيزيولوژي و مغزي به منظور ارزيابي استرس هيجاني
۱۸- کاربرد الگوريتم ژنتيک براي حل مسأله پوشش حداکثر
۱۹- بهبود ارزيابي شبيه سازي کامپيوتري با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
۲۰- ارائه يک شيوه ابتکاري انتخاب نمونه به منظور کاهش داده هاي حجيم در داده کاوي
۲۱- ارزيابي قوانين انجمني در داده کاوي
۲۲- ارائه يک چارچوب خزش زباني جهت بهبود خزش مستندات زباني
۲۳- عوامل کليدي موفقيت پروژه “انبارش داده ” از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
۲۴- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي
۲۵- طبقه بندي و ارزيابي روش هاي داده کاوي براي حاشيه نويسي معنايي و توسعه ي هستان شناسي
۲۶- استفاده از خوشه بندي و خلاصه سازي اسناد جهت نمايه سازي معنايي پنهان توزيع شده
۲۷- تحليل رضايت مندي شهروندان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي: موردکاوي شهرداري تهران
۲۸- دسته بندي تطبيقي روش هاي داده کاوي و نيازهاي حوزه ي کاوش جريان داده
۲۹- طبقه بندي و ارزيابي روش هاي کاوش جريان داده بر اساس رويکرهاي مختلف يادگيري
۳۰- الگوريتم هاي خوشه بندي جريان متن و جريان داده
۳۱- افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها
۳۲- ارائه يک چهار چوب داده کاوي براي تشخيص صحنه هاي حساس در ويدئوي مسابقه فوتبال
۳۳- شخصي سازي موتورهاي جستجو با استفاده از شبکه هاي مفهومي فازي و ابزارهاي داده کاوي
۳۴- بکارگيري تکنيک هاي خوشه بندي و الگوريتم ژنتيک در ساخت درختان تصميم گيري براي طبقه بندي بهينه مشتريان بانک ها
۳۵- دسته بندي و ارزيابي الگوريتم هاي کاوش زيرگراف هاي تکراري
۳۶- استخراج قوانين قابل درک به عنوان يک ابزار کمک تصميم گيري در بازار سهام
۳۷- تحليل و مقايسه ي روش هاي دسته بندي و کشف قواعد وابستگي به منظور کشف نفوذ
۳۸- ارائه يک الگوريتم مقاوم در برابر چرخش جهت کلاسه بندي تصوير بافتي
۳۹- تحليل پوياي ناهنجاري در سياست امنيتي فايروال با کمک داده کاوي روي رويدادنامه
۴۰- داده کاوي حوادث شغلي در صنعت ساختمان موردکاوي در يک سازمان پروژه محور
۴۱- ارائه روشي براي تشخيص نفوذ در سرويس هاي وب از طريق XML کاوي
۴۲- روش هاي مبتني بر گراف در کاوش الگوهاي ترتيبي داراي فاصله زماني
۴۳- دسته بندي متون فارسي با استفاده از الگوريتم SVM و بررسي روشهاي کاهش خصيصه
۴۴- تشخيص مفيد بودن يک متن فارسي براي کاربر با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
۴۵- حرکت از الگوريتم هاي K-Means و K-Medoids به سمت الگوريتم CLARANS براي خوشه بندي پايگاه داده هاي بزرگ
۴۶- تشخيص نفوذ به شبکه هاي ويژه سيار با استفاده از شبکه هاي عصبي-فازي
۴۷- مروري بر کلاسه بندي و الگوريتم هاي آن
۴۸- بررسي انواع موتورهاي جستجو، قوانين و الگوريتم هاي آنها
۴۹- مطالعه تطبيقي قابليت هاي فرايادگيرنده هاي مبتني بر الگوريتم Boosting و نيازهاي داده کاوي در بانک هاي اطلاعاتي توزيع شده
۵۰- کاربرد داده کاوي در هدفمندکردن انتخاب رشته دانشگاهي و بهبود کيفيت برنامه ريزي آموزشي
۵۱- استفاده از تکنيک هاي داده کاوي در شناسايي ترکيبات وب سرويس ها در اجراي فرآيندهاي کسب و کار
۵۲- يک روش ترکيبي مبتني بر شبکه ايمني مصنوعي و اتوماتاي يادگير براي خوشه بندي داده ها
۵۳- مقايسه روش هاي Bagging وBoosting براي دسته بندي داده ها
۵۴- مقايسه روش هاي پرسپترون چند لايه، تابع اساسي شعاعي و بهينه سازي کمينه ترتيبي براي دسته بندي داده ها
۵۵- مقايسه روش هاي نزديکترين همسايه مجاور، svm،c4.5 و نيو- بيز براي دسته بندي داده ها
۵۶- ايجاد قواعد تصميم با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر اساس خوشه بندي
۵۷- آشکارسازي دو مرتبه فشرده سازي در تصاوير پوشش و پنهان نگاري شده JPEG با استفاده از شبکه هاي عصبي
۵۸- مقايسه روش هاي کريجينگ و آلگوريتم خوشه بندي در صحت گروه بندي خاک هاي شاليزاري براي عنصر روي و اسيديته خاک
۵۹- ارائه يک الگوريتم براي دسته بندي شات ها در ويدئوي مسابقه فوتبال
۶۰- ارزيابي اتوماتاي يادگير به عنوان راه حلي براي بازي هاي هماهنگي مشکل
۶۱- استفاده از کولوني مورچه ها به صورت معکوس به منظور افزايش قدرت کاوش و جستجوي عامل ها در سيستم شبيه ساز امداد
۶۲- داده کاوي پزشکي: راهکاري جهت کشف روابط بين عوامل خطرزاي قلبي
۶۳- محاسبه خطاي احتمالي شناسايي خودرو با روش پردازش تصوير و مقايسه آن با ميزان خطاي يک روش ترکيبي
۶۴- الگوريتم کلوني مورچه براي زمانبندي کار متوازن و پويا در محيط گريد محاسباتي
۶۵- بهينه سازي زمان در زمانبندي گريدهاي محاسباتي اقتصادي با استفاده از اتوماتاي سلولي
۶۶- حل مسائل رگرسيون فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک آشوبگونه فازي
۶۷- بروز رساني مقادير عضويت آنتولوژي فازي در مواجهه با اطلاعات متناقض با استفاده از انتخاب اصلاح شده بولتزمن
۶۸- انتخاب ويژگي ها از صفحات وب مبتني بر تئوري مجموعه ناهموار و اتوماتاي يادگير توزيع شده
۶۹- شخصي سازي وب با استفاده از قوانين انجمني توسعه يافته
۷۰- بکارگيري سياست کميسيون چند عامله در تخصيص ايستاي منابع گريد با استفاده از عاملهاي CBR
۷۱- کاربرد روشهاي داده کاوي در پيش بيني مقدار مس در معادن
۷۲- مطالعه و بررسي اثر پسوند و پيشوند در شباهت معنايي جملات زبان فارسي با هدف کاربردي در سيستم هاي بازيابي اطلاعات
۷۳- تحليل عوامل موثر بر نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر با استفاده از داده کاوي
۷۴- ارائه متد ترکيبي جديد به منظور خوشه بندي به روش K-Means تقسيم و غلبه
۷۵- بکارگيري داده کاوي زماني مکاني در استخراج نشانگرهاي مرتبط با عملکرد شخصي به منظور بهبود سرويس هاي مکان مبنا
۷۶- فيلتر نمودن هرزنامه در سيستم هاي مبتني بر نمونه با استفاده از نگرش خوشه بندي
۷۷- يک الگوريتم دستۀ ماهي هاي مصنوعي بهبود يافته با پارامترهاي تطبيقي
۷۸- پنهان کردن تصوير با استفاده از تابع آشوب
۷۹- خوشه بندي الگوهاي دسترسي وب با استفاده از اتوماتاي يادگير و منطق فازي
۸۰- تحليل رفتار آموزشي دانشجويان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
۸۱- بررسي تقسيم تصادفي فضاي خصيصه ها و تقسيم کلاس-محور داده ها بين رده بندهاي پايه براي حداکثر کردن تنوع در مجمع رده بندها و ارائه يک روش براي بهبود کارايي
۸۲- ارائه روشي بر پايه کاوش معنايي به منظور بالا بردن دقت نتايج جستجو در نرم افزارهاي قرآني
۸۳- انتخاب بهترين روش نظرسنجي از مشتريان لوازم خانگي با استفاده از رويکرد داده کاوي
۸۴- ارائه يک مدل خوشه بندي جمعي وزن دار با حفظ اختصاصي بودن داده ها و قابليت برخورد با نويز
۸۵- يک روش جديد براي انتخاب مسير بهينه در الگوريتم AODV با استفاده از معيارهاي چندگانه
۸۶- استفاده از تئوري بازي در خطي سازي SVM و مقايسه آن با روشهاي سنتي SVM
۸۷- ارائه مدلي در نگهداري و تعميرات قطار با استفاده از تلفيق روش تصميم گيري AHP و داده کاوي
۸۸- طراحي سيستم پشتيباني تصميم جهت مراکز پذيرش گردشگران جهت معرفي بهترين مکان اقامت با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
۸۹- استفاده از داده کاوي در بهبود مديريت شهري : موردکاوي سامانه ۱۳۷ شهرداري تهران
۹۰- داده کاوي در پزشکي
۹۱- داده کاوي جهت مديريت ارتباط با مشتري بر روي داده هاي حجيم و نامتوازن شرکتهاي مخابراتي
۹۲- مقايسه روش هاي مبتني بر داده کاوي در تشخيص بيماري چربي خون
۹۳- دسته بندي سرطان با به کاربردن داده بيان ژن
۹۴- رويکردي مفيد در استخراج قوانين با استفاده از شبکه ي عصبي آموزش ديده، خوشه بندي کاهشي و سيستم ايمني مصنوعي در تشخيص سرطان
۹۵- يک روش جديد براي بازيابي محتواي تصوير بر مبناي معيار ژوليدگي
۹۶- حل مسئله زمانبندي کمينه سازي مجموع تأخيرات وزندار کارها روي يک ماشين با استفاده از آتاماتاي يادگير و ترکيب آن با الگوريتم ژنتيکي
۹۷- شناسايي رفتار مشتريان با استفاده از ترکيب قوانين انجمني
۹۸- Beyond ratings:Alleviating new user problem in collaborative filtering systems using demographic data
۹۹- Tracking customers preference changes to improve accuracy of item-based collaborative filtering
۱۰۰- طبقه بندي پيام هاي الکترونيکي با استفاده از شبکه هاي خود سازمانده
۱۰۱- بهبود روش موجک (Wavelet) جهت تشخيص فريم هاي صوت و سکوت در سيگنال هاي صوتي(VAD) با استفاده از آناليز PCA
۱۰۲- شناسايي الگوي تأثير گاز خردل بر روي جانبازان شيميايي با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
۱۰۳- کاربرد داده کاوي در تشخيص بيماري سل
۱۰۴- خوشه بندي سلولي جريان داده با تعدد ابعاد
۱۰۵- رويکرد ترکيبي براي کاهش ابعاد ويژگيهاي مجموعه هاي داده اي با استفاده از الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در تشخيص پزشکي
۱۰۶- خوشه بندي اسناد XML به روش فازي بر اساس ساختار و روابط بلوک ها
۱۰۷- پياده سازي انبار داده مکاني کم تأخير براي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (نمونه موردي انبار داده تحليلي حمل و نقل جاده اي پليس)
۱۰۸- ارائه روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيک جهت خوشه بندي خودکار داده هاي مختلط عددي و دسته اي
۱۰۹- ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي خوشه بندي با استفاده از رويکرد فراابتکاري جستجوي ممنوعه
۱۱۰- ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي پيش بيني با استفاده از شبکه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيک
۱۱۱- MAKER: الگوريتمي جديد در زمينه قوانين انجمني
۱۱۲- مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي فازي
۱۱۳- بررسي و طبقه بندي تکنيک هاي داده کاوي براي استخراج دانش مشتري در سيستم هاي کسب و کار مبتني بر وب
۱۱۴- طبقه بندي استرس رواني با استفاده از ويژگي هاي خطي و غير خطي استخراجي از سيگنال مغزي
۱۱۵- شناسايي مشترکان تلفن همراه که تمايل به ترک شرکت دارند به روش خوشه بندي
۱۱۶- کشف زير گرافهاي متصل وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
۱۱۷- الگوريتم مبتني بر خوشه بندي سلسله مراتبي براي رنگ آميزي گراف ها
۱۱۸- بررسي مشکلات Collaborative filtering مبتني بر شباهت و ارائه راهکارهايي در اين زمينه
۱۱۹- توسعه الگوريتم دسته بندي شبکه عصبي Fuzzy ARTMAP با استفاده از الگوريتم ژنتيک
۱۲۰- کاربرد تحليل پيش بيني کننده با استفاده از سري هاي زماني در صنعت فروش و برنامه ريزي تقاضا

برای دریافت این کتاب بصورت کامل و یکجا می توانید از لینک زیر کمک بگیرید. (حجم هر فایل ۱۰ مگابایت)- Persiangig

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.— بخش اول

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.— بخش دوم

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.— بخش سوم

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.— بخش چهارم

دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران, ايمني مصنوعي, شاخص بر دقت بازيابي اطلاعات, الگوريتم PSO, الگوريتم ژنتيک, GPS, الگوريتم DTW, شبکه عصبي مصنوعي, سايکوفيزيولوژي, کاربرد الگوريتم ژنتيک براي حل مسأله پوشش حداکثر, مديريت پروژه PMBOK, الگوريتم هاي K-Means و K-Medoids, الگوريتم CLARANS, مقايسه روش هاي کريجينگ و آلگوريتم خوشه بندي, الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک, الگوریتم کلونی مورچه ها

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما