آغازه لیست کتابها کتابهای ساختمان داده دانلود جزوه ساختمان داده موسسه پارسه

دانلود جزوه ساختمان داده موسسه پارسه

جزوه ساختمان داده موسسه پارسه را برای مقطع کارشناسی را برای شما آماده کرده ایم. شما در این کتاب با مفاهیم الگوریتم ، آرایه ها ، جستجوی پیوندی ، جستجوی خطی ، مفاهیم درخت ها ، لیست پیوندی و…. اشنا خواهید شد. این کتاب شامل تست های هر بخش میباشد که مناسب برای شرکت در کنکور کارشناسی و مقاطع کارشناسی ارشد می باشد. این جزوه اموزشی شامل ۲۳۷ صفحه می باشد کهبرای شما عزیزان آماده دانلود قرار داده ایم. امید است که مورد توجه شما غیزان قرار بگیرد. درس ساختمان داده یکی از دروس پایه ای رشته کامپیوتر می باشد که همه دانشجویان باید با این درس شیرین اشنا هستند.

عنوان کتاب: جزوه ساختمان داده موسسه پارسه

نویسنده: موسسه پارسه

زبان کتاب: فارسی

تعداد صفحه: ۲۳۷

حجم فایل: ۱۷ مگابایت

فهرست مطالب کتاب  ساختمان های داده و الگوریتم
فصل اول ـ رو شهاي تحليل الگوريتم
اهداف
سؤالهاي پيش از درس
مقدمه
۱-۱ زمان اجراي الگوريتمها
۱-۲ مرتبه اجراي الگوريتم
Big-oh نماد ۱-۲-۱
Big-Omega نماد ۱-۲-۲
۳-۲-۱ نماد θ
۴-۲-۱ مرتبه رشد
۳-۱ رو شهاي تحليل الگوريتم ها
۱-۳-۱ الگوريت مهاي ترتيبي (غير بازگشتي)
(recursive algorithm) الگوريت مهاي بازگشتي ۱-۳-۲
۳-۱-۳ محاسبه الگوريتمهاي بازگشتي (recursive algorithm)
۱-۳-۴ محاسبه مقادير الگوريتم بازگشتي
۱-۳-۵ محاسبه تابع زماني الگوريتمهاي بازگشتي
۱-۴ حل روابط بازگشتي
۱-۴-۱ روش تكرار با جاي گذاري
۵-۱ ارائه چند مثال
۶-۱ خلاصه فصل
۷-۱ تمري نهاي فصل
فهرست مطالب و لینک دانلود  در ادامه مطلب
فصل دوم ـ آرايه ها  
اهداف
سؤالهاي پيش از درس
مقدمه
(Abstract Data Type) مفهوم نوع داده مجرد ۲-۱
۲-۲ آرايهها
۳-۲ آرايه به عنوان داده انتزاعي (Abstract Data Type)
۴-۲ آرايه هاي يك بعدي
۵-۲ نمايش آرايه يك بعدي
۲-۶ نمونه اي از كاربردهاي آرايه يك بعدي براي جستجو
۲-۶-۱ جستجوي ترتيبي در آرايه
۲-۶-۲ جستجوي دودوئي در آرايه
۷-۲ آرايه هاي دوبعدي
۱-۷-۲ نحوه ذخيرهسازي آرايههاي دوبعدي
۸-۲ ماتريسهاي اسپارس (Sparse)
۱-۸-۲ ترانهاده ماتريس اسپارس
(String) رشته ۲-۹
۱-۹-۲ الگوريت م هاي تطابق الگو (Pattern Matching)
۲-۱۰ مسائل حل شده فصل
۲-۱۱ تمري نهاي فصل
۲۱-۲ پروژ ههاي برنام هنويسي
فصل سوم ـ پشته (Stack)  
اهداف
سؤالهاي پيش از درس
مقدمه
۱-۳ تعريف پشته
۳-۲ نوع داده انتزاعي پشته
۳-۳ پياده سازي عملگرهاي پشته
۳-۳-۱ تحليل پيچيدگي زماني
۲-۳-۳ پشته هاي چندگانه
۳-۴ دو كاربرد از پشتهها
۳-۵ ارزيابي درستي پرانتزها توسط پشته
۳-۶ مزايا و معايب پشته
۳-۷ طراحي و ساخت كلاس پشته
۱٫ طراحي كلاس پشته
۲٫ پياده سازي كلاس پشته
۳٫ پياده سازي عمل ايجاد پشته
۴٫ پياده سازي عمل تست خالي بودن پشته
۵٫ پياده سازي عمل حذف از پشته
۶٫ پياده سازي عمل افزودن به پشته
۷٫ پياده سازي عمل بازيابي از پشته
۸-۳ مثال هاي حل شده
۹-۳ تمرين هاي فصل
۰۱-۳ پروژ ههاي برنام هنويسي
فصل چهارم ـ صف(Queue)   
اهداف
سؤال هاي پيش از درس
مقدمه
۱-۴ نوع داده انتزاعي صف
۲-۴ پيادهسازي عملگرهاي صف
۴-۲-۱ تحليل پيچيدگي  زماني
۳-۴ صف حلقوي
(Priority queue) صف اولويت ۴-۴
۵-۴ مزايا و معايب صف
۴-۶ طراحي و ساخت كلاس صف
۷-۴ مسائل حل شده در صفها
۸-۴ تمرينهاي فصل
۹-۴ پروژ ههاي برنام هنويسي
فصل پنجم ـ ليست پيوندي  
اهداف
سؤال هاي پيش از درس
مقدمه
۱-۵ ليست هاي پيوندي خطي (يكطرفه)
۲-۵ پياده سازي ليست پيوندي
۳-۵ درج و حذف گرهها از ليست پيوندي
۵-۴ ساختارهاي ديگري از ليست پيوندي
۱-۴-۵ ليست هايي با گره رأس
۲-۴-۵ مزاياي ليست با گره رأس و انتهايي
۵-۴-۳ پيچيدگي زماني عملگرهاي ليست پيوندي
۴-۴-۵ ليست هاي پيوندي حلقوي(چرخشي)
۵-۵ ليستهاي پيوندي دوطرفه (ليستهاي دوپيوندي)
۵-۵-۱ پيچيدگي زماني عملگرهاي ليست دوپيوندي
۶-۵ پياده سازي پشته با ليست پيوندي
۷-۵ پياده سازي صف با ليست پيوندي
۸-۵ معايب پياده سازي صف و پشته از طريق ليستهاي پيوندي
۹-۵ ليستهاي عمومي
۵-۱۰ نمايش چند جملهايها به صورت ليستهاي پيوندي
۱۱-۵ مثال هاي حل شده
۲۱-۵ تمري نهاي فصل
فصل ششم ـ درختان( trees)  
اهداف
سؤالهاي پيش از درس
مقدمه
۱-۶ اصطلاحات مربوط به درختها
(binary tree) درخت دودوئي ۶-۲
۳-۶ انواع درختهاي دودوئي
۴-۶ خواص درخ تهاي دودوئي
۵-۶ نمايش درخت هاي دودوئي
۱-۵-۶ نمايش ترتيبي درختهاي دودوئي
۲-۵-۶ نمايش پيوندي درختهاي دودوئي
۶-۶ پيمايش درخت هاي دودوئي
۱-۶-۶ روش پيمايش پيشوندي( Preorder)
۲-۶-۶ روش پيمايش ميانوندي( inorder)
۳-۶-۶ روش پيمايش پسوندي( Postorder)
۴-۶-۶ پيمايش غيربازگشتي درخت دودوئي
۶-۷ كاربردهاي پيمايش درخت دودوئي
۱-۷-۶ ساخت درخت دودوئي با استفاده از پيمايش آن
۲-۷-۶ نمايش عبارات محاسباتي با درخت دودوئي
۳-۷-۶ پيمايش ترتيب سطحي
۶-۸ بررسي انواع درختها
(general tree) درخت عمومي ۶-۸-۱
۲-۸-۶ درختان نخي دودوئي
۹-۶ شمارش درختهاي دودوئي
۰۱-۶ جنگ لها
۶-۱۱ درختان با ساختار مشخص
(HEAPS) هر مها ۶-۱۱-۱
۱-۱-۱۱-۶ درج يك عنصر در heap
۲-۱-۱۱-۶ حذف عنصري از درخت heap
(priority queue )صف اولويت ۶-۱۱-۱-۳
(Binary Search Tree) درخت هاي جستجوي دودوئي ۶-۱۱-۲
۱-۲-۱۱-۶ جستجوي يك عنصر در درخت جستجوي دودوئي
۲-۲-۱۱-۶ درج عنصري در درخت جستجوي دودوئي
۳-۲-۱۱-۶ حذف يك عنصر از درخت جستجوي دودوئي
۴-۲-۱۱-۶ حذف عناصر تكراري به عنوان كاربردي از BST
(selection trees )درختهاي انتخابي ۶-۱۱-۳
۲۱-۶ الگوريتمهافمن
۶-۱۳ درخت جستجوي متعادل
۶-۱۳-۱ تعريف درخت متوازن
۶-۱۴ حل تعدادي مثال
۵۱-۶ تمرين هاي فصل
۶۱-۶ پروژ ههاي برنام هنويسي
فصل هفتم ـ گراف ها (Graphs)  
اهداف
سؤال هاي پيش از درس
مقدمه
۱-۷ چند اصطلاح نظريه گراف
۲-۷ نحوه نمايش گرافها
۱-۲-۷ ماتريس مجاورتي
۲-۲-۷ نمايش گراف با استفاده از ليست پيوندي
۳-۷ عمليات بر روي گرافها
۱-۳-۷ پيمايش گراف ها
۲-۳-۷ جستجوي عرضي
۳-۳-۷ جستجوي عمقي
۴-۷ درختهاي پوشا و درخت پوشاي كمينه
۵-۷ الگوريتم راشال براي ساخت درخت پوشاي كمينه
۶-۷ الگوريتم پريم براي تعيين درخت پوشاي كمينه
۷-۷ ارائه مسائل حل شده
۸-۷ تمرين هاي فصل
۹-۷ پروژههاي برنامهنويسي
فصل هشتم ـ مرت بسازي (sorting)  
اهداف
سؤالهاي پيش از درس
مقدمه
۱-۸ مرتب كردن
۲-۸ مرتب سازي با آدرس
۳-۸ مرتب سازي يا جستجو
۴-۸ ملاحظات كارايي
۵-۸ مقايسه روش هاي مرتبسازي
۶-۸ روشهاي مرتبسازي
(Bubble Sort) مرتب سازي حبابي ۸-۶-۱
(selection sort) مرتب سازي انتخابي ۸-۶-۲
(Quick sort) مرتبسازي سريع ۸-۶-۳
(Insertion sort) مرتب سازي درجي ۸-۶-۴
۵-۶-۸ مرتب سازي هرمي
۶-۶-۸ مرتب سازي ادغامي (Merge sort)
۷-۶-۸ مرتب سازي درخت دودوئي
۸-۶-۸ مرتب كردن مبنايي (Radix sort)
۷-۸ مقايسه روش هاي مرتب سازي
۸-۸ تمرين هاي فصل
۹-۸ پروژههاي برنامهنويسي

قابل توجه کاربران شما می توانید این فیلم را یکجا و بطور کامل از لینک زیر دریافت کنید.

لینک مستقیم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

لینک کمکی:

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. (سرور دوم )

لینک کمکی:

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. (سرور ۳ )

کلمات کلیدی: جزوه ساختمان داده موسسه پارسه, ساختمان داده موسسه پارسه, مفاهیم الگوریتم, آرایه ها, جستجوی پیوندی ، جستجوی خطی, مفاهیم درخت ها, لیست پیوندی, درس ساختمان داده, جزوه ساختمان داده, ساختما داده

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما