کتاب سیستم مدیرت امنیت اطلاعات یا در اصطلاح ISMS

کتاب سیستم مدیرت امنیت اطلاعات یا در اصطلاح ISMS که سر واژه ی کلمات Information Security Management System میباشد که بر اسااس استاندارد ISO 27001:2005 توسط مهندس مهرداد میلانی – مهندس رضا طی‌نیا نوشته شده است. کتاب فوق نتیجه تجربه حاصل از چندین سال تدریس سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ترجمه و تنظیم این کتاب را انجام داده است. امید است مورد توجه قرار بگیرد عنوان کتاب: کتاب ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) ..