کتاب مرجع آموزش معماری سرویس گرا – SOA

 کتاب معماری سرویس گرا Service Oriented Architecture چیست؟ به زبان فارسی . معماری سرویس گرا(SOA) روشی جدید و در حال تكامل برای ساخت برنامه های توزیع شده باDistributed Applicationاست. سرویس ها اجزای توزیع شده با رابط های تعریف شده و مشخص هستند كه پیغام هایXMIL را پردازش وتبادل می كنند. با رویكرد سرویس گرا می توان راه حل های را ارائه داد كه به مرز دامنه های سازمان، شركت یا دپارتمان محدود نیستند. با است..