فیلم آموزشی شبکه سیسکو CCENT ICND1

CCENT یکی از مدارک شبکه شرکت سیسکو می باشد که اولین سطح آموزشی Entry Level می باشد که شما پس از اخذ مردک CCENT ICND1 100-101 قادر خوهید بو.د که یک شبکه مجازی Vlans را برای یک سازمان پیاده سازی کنید. در این دوره آموزشی شما با مفاهیم پورت و ای پی و پروتکل های شبکه مانند TCP/IP اشنا خواهید شد. در این مجموعه فیلم آموزشی شما را برای آزمون CCENT یا به اختصار Cisco Certified Entry Networking می باشد آماده..