کتاب الکترونیکی آشنایی با سیستم عامل Parsix به زبان فارسی

کتاب الکترونیکی آشنایی با سیستم عامل Parsix به زبان فارسی . را می توانید از سایت آغازه دانلود کنید. پروژه پارکسیس گنو/ لینوکس با هدف ایجاد یک توزیع مخصوص و بهینه شده برای کاربران ایرانی گنو/ لینوکس و نیازهای خاص آنها در پائیز ۱۳۸۳ آغاز شد. نخستین انتشار رسمی پارکسیس گنو / لینوکس در بهمن ماه ۱۳۸۳ منتشر شد. از آن تاریخ تاکنون یازده انتشار رسمی دیگر داشته و با کمک کاربران و اعضای جامعه کاربران پارکسیس گنو/ ..