شبکه هاي حسگر بي سيم

يکي از مسايل مهم و چالش برانگيز در شبکه هاي حسگر مساله انرژي و دوره زندگي گره ها در شبکهاست. براي افزايش طول عمر گره ها مي توان از روش هاي متفاوتي استفاده کرد که يکي از اين روش ها توازن باردر بين گره هاي شبکه، در هنگام انتقال داده ها در بين گره هاي منبع و مقصد است. براي اين منظور مي توان از روش هاي مسير يابي چند مسيره استفاده کرد. الگوريتم مسيريابي هدايت شده، يکي از روشهاي مطرح درشبکه هاي حسگر مي ب..

آشنایی با شبکه های حسگر بیسیم

کتاب اشنایی با شبکه های حسگر بیسیم را برای شما آماده کرده ایم. شبکه های حسگر بیسیم نوعی شبکه های است که از تعدادی گره و نود تشکیل شده که هر گره تعدادی حسگر وجود دارد. این نوع شبکه ها خیلی به شرایط محیطی وابسته بوده و اطلاعات را از طریق این حسگر ها دریافت و واکنش نشان میدهند. این گره ها و نود ها به شکل بیسیم پیداه سازی شده و مستقل از انسان عمل میکنند. و ا زلحاظ فیزیکی بسیار کوچک بوده و دارای قدرت ..

آموزش جامع شبکه های حسگر بی سیم

بهبود کارآیی روش های انتشار اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم از طریق تجمیع اطلاعات . یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در شبکه های حسگر مساله انرژی و دوره زندگی گره ها در شبکه است. برای افزایش طول عمر گره ها می توان از روش های متفاوتی استفاده کرد که یکی از این روش ها توازن بار در بین گره های شبکه، در هنگام انتقال داده ها در بین گره های منبع و مقصد است. برای این منظور می توان از روش های مسیر یابی چند مسیره استفا..

کتاب الکترونیکی شبکه های حسگر به زبان فارسی

کتاب الکترونیکی شبکه های حسگر به زبان فارسی . شبكه حسگر/كارانداز (حس/كار) شبكه اي است متشكل از تعداد زيادي گره كوچك. در هر گره تعدادي حسگر و/يا كارانداز وجود دارد. شبكه حس/كار بشدت با محيط فيزيكي تعامل دارد. از طريق حسگرها اطلاعات محيط را گرفته و از طريق كار انداز ها واكنش نشان مي دهد. ارتباط بين گره ها بصورت بي سيم است. هرگره بطور مستقل و بدون دخالت انسان کار میکند و نوعا از لحاظ فيزيكي بسيار كوچك است ودا..