دانلود کتاب امنیت برنامه های وب راهنمای برنامه Burp Suite به زبان فارسی

دانلود کتاب امنیت برنامه های وب راهنمای برنامه Burp Suite به زبان فارسی را می توانید دانلود و مطالعه کنید. هر برنامه کامپيوتری که برای اجراء در محيط شبکه، طراحی و پياده سازی می گردد ، می بايست توجه خاصی به مقوله امنيت داشته باشد .برنامه های وب از زيرساخت شبکه ( اينترانت ، اينترانت ) برای ارائه خدمات خود به کاربران استفاده نموده و  لازم است  نحوه دستيابی کاربران به اين نوع از برنامه ها ، کنترل و با ت..